#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้เห็นว่า ชุมชนและคนในพื้นที่เดียวกัน ห่างเหินและขาดการเชื่อมต่อ บ้านใกล้เรือนเคียงที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งต่อข่าวสาร หรืออุดหนุนสินค้า ถูกลดบทบาทลง จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด ยิ่งส่งผลทำให้การเดินทางหรือขนส่งต้องชะงัด การผ่านคนกลางไม่ปลอดภัยเสมอไป การเดินทางไกลมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด อีกทั้งการกระจายรายได้ และทรัพยากรไม่ทั่วถึง

รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจกับคนต่างกลุ่ม ต่างพื้นที่ ต่างวัย เป็นไปได้ยาก เพราะประสบการณ์และความเข้าใจของผู้รับสารแตกต่างกันออกไป ในแต่ละพื้นที่ หากมีศูนย์กลางในพื้นที่ ทำการรับสารจากส่วนกลาง เพื่อกระจายข่าวสาร และข้อมูลพื้นฐานที่ทุกคนในชุมชนจำเป็นต้องได้รับอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน จะสามารถช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ชุมชนท้องถิ่นมีรูปแบบที่ต่างจากชุมชนเมือง มีความตระหนก และการเตรียมพร้อมต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความรู้ของคนในชุมชน ผู้นำชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ และการพูดคุยกระจายข่าวสารของคนในชุมชนด้วยกันเอง

แต่ด้วยข้อจำกัดของเครื่องมือที่มีการใช้ในปัจจุบันอันได้แก่ เวบไซต์ท้องถิ่น เพจเฟสบุ๊ค ไลน์ ที่บางชุมชนนำมาใช้แก้ปัญหาในการสื่อสารกับคนในพื้นที่เบื้องต้น ยังมีข้อจำกัดที่ทำให้คนหลายกลุ่มยังเข้าไม่ถึง บางส่วนจึงต้องใช้ อสม. ลงพื้นที่กระจายข่าว ทำความเข้าใจกับคนในชุมชน ซึ่งอาจทำให้ข้อมูล ขาดหายไม่ครบถ้วน และอสม.มีความเสี่ยงที่ต้องลงพื้นที่เช่นกัน

อีกทั้งในบางพื้นที่ มีทรัพยากรและศักยภาพที่จะช่วยแก้ปัญหาในช่วงสภาวะวิกฤติได้ เพียงแต่ไม่ถูกยึดโยงเป็นโครงข่าย จึงทำให้การติดต่อขอความช่วยเหลือ หรือบริหารจัดการปัญหาเป็นไปได้ยาก

ชุมชนจึงยังมีความต้องการเครื่องมือ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงาน ในด้านต่างๆ ทั้งในสภาวะวิกฤติ และสภาวะปกติ ให้สามารถสั่งการ ประสารงาน และกระจายข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

สร้างออนไลน์แพลตฟอร์ม เวบไซด์และแอพพลิเคชั่น รวมถึงออฟไลน์แพลตฟอร์ม(สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงชุมชนออนไลน์ด้วยข้อจำกัดต่างๆ) เพื่อใช้เชื่อมต่อผู้คนในชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อใช้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติได้อย่างทันท่วงที และแพลตฟอร์มนี้ ยังสามารถรับข้อมูลพื้นฐานของชุมชนกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เชื่อมโยงให้ผู้คนสามารถช่วยเหลือกันและกันในสภาวะวิกฤติได้

เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แพลตฟอร์มนี้จะเป็นที่รวบรวมข้อมูลของชุมชนท้องถิ่น ให้เห็นถึง ปัญหา ศักยภาพ ทรัพยากร สังคม สภาพแวดล้อม และวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพื่อเป็บข้อมูลพื้นฐานให้คนในชุมชนได้รับรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของเขา

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ออกแบบรูปแบบโครงข่ายท้องถิ่นในการทำงานระดับตำบล ใช้การแสดงผลที่ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้งานได้ง่าย ทั้งในแง่ของเจ้าหน้าที่ในชุมชน และผู้คนในชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ เวบไซด์ แอพพลิเคชั่น กระดานชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ และกระดานชุมชนออฟไลน์ ซึ่งทั้งหมดจะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของชุมชนเป็นคนรับข้อมูลจากรัฐและส่งต่อเพื่อกระจายให้ผู้คนในชุมชน อีกทั้งรับข้อมูลจากผู้คนในชุมชนแล้วคัดกรอง ดำเนินการแก้ปัญหา หรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กลับสู่ชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

ในระดับของการนำเสนอไอเดีย หากผู้คนเข้าใจพื้นที่ที่ตนเองอยู่ รูปแบบกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็จะช่วยให้เกิดกระบวนการพัฒนาภายในพื้นที่ท้องถิ่นเอง โดยประชาชนมีส่วนร่วม ตามความเหมาะสมของพื้นที่

ในระดับของการพัฒนาจริง ผลสำเร็จคือ ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเอง รู้ปัญหาศักยภาพของท้องที่ เพื่อที่จะบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น เจ้าหน้ารัฐและประชาชนสามารถเชื่อมถึงกันได้ และเมื่อท้องถิ่นพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพ การพัฒนาระดับประเทศก็จะเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นด้วย

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

การใช้งานระบบจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ในการแก้ปัญหาให้คนในชุมชน การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

หากระบบท้องถิ่นในระดับตำบล สามารถต่อขยายเป็นระดับจังหวัด และรวมเป็นระดับประเทศได้ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทำงานของรัฐ ใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถใช้ข้อมูลภายใต้ฐานของมูลภายในประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ควรเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ประชาชนในประเทศสามารถมีส่วนร่วม และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

รูปภาพเพิ่มเติมโปรดดูที่เอกสารประกอบเพิ่มเติม

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Both มีองค์ประกอบทั้งคู่

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

สนุกมากอยากทำอีก

Share this project: