#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ต้องการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มั่นคง สร้างงานสร้างรายได้

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ต้องการเสริมศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการขาดรายได้ ตกงาน ไม่สามารถกลับไปทำงานเดิมต่อได้ วิตก เครียด ฯลฯ

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

การสร้าง Model เป้นต้นแบบการขับเคลื่อน

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

การมีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงอย่างน้อยในส่วนของปัจจัยพื้ฐาน

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

การใช้ระยะเวลา ซึ่งโครงการเป็นโครงการระยะยาว

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

การสร้างการขับเคลื่อนสังคมสวัสดิการเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยิน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Others ไม่ตรงกับทั้งหมด

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

fhttps://drive.google.com/file/d/1i2Spel3jvi8T_scJmJKYdgcccfyvGShM/view?ths=true

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

เป็นโครงการระยะยาวที่ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แต่ก็ต้องมีส่วนในการนำทีม ซึ่งผลที่ได้ก็จะต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อน แต่ระหว่างทางจะสร้างคุณค่าและทักษะในการทำงานร่วมกัน

Share this project: