#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

คือการเห็นนักเรียนยากจนที่ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

การเรียนออนไลน์ที่ไม่สอดคล้องกับนักเรียนที่ยากจนซ฿่งมีจำนวนไม่น้อย

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

ให้รัฐบาลสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เเก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

เงินทุน

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Others ไม่ตรงกับทั้งหมด

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ไม่มี

Share this project: