จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีข้อสงสัยและโทรเข้ามาสอบถาม ข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงแจ้งเบาะแสผู้ที่คาดว่าเข้าเกณฑ์ติดเชื้อ ผ่านช่องทางสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เป็นจำนวนมาก

พวกเราในฐานะนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เห็นเป็นการดีที่จะได้ใช้สิ่งที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ จึงได้ลงชื่อเป็นอาสาสมัครในการรับสายตอบคำถามประชาชน แต่ทว่าเมื่อได้เข้าไปในกลุ่มอาสาสมัคร แล้วจึงได้พบว่า hotline 1422 นี้ขาดการควบคุมมาตรฐานของอาสาสมัคร แม้มีฐานข้อมูลเพื่อช่วยตอบคำถาม ในกลุ่มแชทอาสาสมัครมีการถาม-ตอบกันมากมายโดยมีแค่ท่านเดียวที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ อาจทำให้ข้อมูลที่ประชาชนได้รับไปมีความผิดพลาด ไม่ทันท่วงที หากอาสาสมัครไม่ได้จดข้อมูลไว้ก็จะไม่สามารถติดต่อกลับไปตอบคำถามเพิ่มเติมได้ และหลายเคสมีอารมณ์และมีความกังวลเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีการเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครนำไปสู่การทะเลาะกันเองในกลุ่ม

พวกเราเห็นว่าทั้งหมดนี้สามารถแก้ได้โดยการวางระบบที่ครบวงจร ในการคัดเลือก การฝึกอบรม ทดสอบและติดตามการทำงานของอาสาสมัครซึ่งล้วนสมัครเข้ามาด้วยความหวังดี

ยกระดับระบบ Hotline 1422 ของกรมควบคุมโรค พัฒนาระบบการคัดกรอง อบรมและทดสอบอาสาสมัคร Pre-test: ทดสอบความรู้เบื้องต้น และเป็นการ auto-filter ให้คนที่มี motivation สูงเข้ามา Online course: ความรู้ทางการแพทย์เบื้องต้น และจิตวิทยาในตอบคำถาม Call Simulation Test: มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองสาขาเป็นผู้ช่วยในการทดสอบ ติดตามเคสโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบันทึก call log และ tracking เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อกลับและปิดเคส และมีทีมหลังบ้านคอยให้คำปรึกษา ใช้ enquiry tracking เช่น จาก open source มีทีมแพทย์ที่เหมาะสมให้คำปรึกษาอาสาสมัครอีกต่อหนึ่ง ส่งต่อข้อมูลให้กับกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในหมู่ประชาชน จัดข้อมูลเป็น category และทำ data analysis ในระยะสั้นอาจใช้ในการแบ่งประเภทการโทร เช่น ตั้งระบบ กดเบอร์เพื่อเลือกการใช้งาน (กด 1 เพื่อสอบถาม กด 2 เพื่อแจ้งผู้ป่วยเข้าข่ายในพื้นที่ เป็นต้น) ให้ระบบนี้เป็นตัวอย่างในการ run hotline ให้กับองค์กรอื่นๆทั่วประเทศ

Functional benefit (ประโยชน์ที่จับต้องได้) ประชาชนที่เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ จะได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นระบบ จากการโทรศัพท์ Hot line เพียงสายเดียว อาสาสมัคร Hot line ทุกท่านมีทักษะและความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือที่ถูกต้อง หน่วยงานและองค์กรต่างๆของรัฐบาล นอกเหนือจากกรมควบคุมโรค สามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถติดตามการช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์ได้อย่างทั่วถึง

Emotional benefit (คุณค่าทางความรู้สึก) ประชาชนในฐานะผู้ร้องทุกข์จะไว้วางใจที่จะใช้พึ่งพาและใช้บริการ Hot line ของหน่วยงานราชการ อาสาสมัคร Hot line เกิดความรู้สึกอิ่มเอิบและปลาบปลื้มใจที่ได้ทำงานจิตอาสาที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Others ไม่ตรงกับทั้งหมด

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://docs.google.com/presentation/d/1DIeWOUwLZCE_z0dwr4GZXLnY228dJhwbNXc4h5XQ9zA/edit

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

”คุณค่าของโครงการนี้คือ การเอาระบบมาออกแบบ และนำแม่แบบที่เป็นมาตรฐาน กลับเข้าสู่ระบบ”

Share this project: