#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

การเข้าไม่ถึงการสาธารณสุขของคนเร่ร่อนเมื่อถูกมองว่าอาจจะป่วยเป็น Covid-19 หรือกรณีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5000 บาทได้ เพราะไม่มีโทรศัพท์ Smart Phone ไม่ได้รับข่าวสารในการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทำให้เข้าใจว่าเขาเหล่านั้นไม่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพราะความไม่เท่าเทียมในสังคมทำให้เขาไม่สามารถได้รับข้อมูลข่าวสาร

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ช่องทางในการสื่อสารภาครัฐสู่ประชาชน G2P การสื่อสารแบบไม่รวมศูนย์ทำให้เกิดความสับสน ความชัดเจนในการสื่อสาร

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

เนื่องจากมองว่าประชาชน จะแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มมีเทคโนโลยี และกลุ่มไม่มีเทคโนโลยี จึงมีการใช้เครื่องมือที่ต่างกัน แต่จะใช้ Chatbot ในช่องทางแรกในการสื่อสารเนื่องจากมองว่าเป็นกลุ่มใหญ่กว่า การเข้าถึงข่าวสารน่าจะทำได้รวดเร็วกว่า ในรายที่ยังไม่ได้ใช้ LINE จะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะนำเข้าสู่ระบบ โดยแนะนำการใช้ผ่านผู้นำชุมชน โดยยึดหลักที่ว่า ส่งต่อการสื่อสารให้ผู้ที่้ด้อยกว่า และนำเครื่องมือเสริมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกคน

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ทำ Mock up ให้เห็นโครงสร้างของ Chat bot

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

การให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม โดยความไม่เท่าเทียมจะไม่ใช่อุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงช่องทาง และเข้าถึงโอกาส ประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับรัฐมากขึ้น
รัฐมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ตัดรายจ่ายที่ซ้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณในการทำเรื่องเดียวกัน รัฐได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ผ่านช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ไม่สามารถทำChat bot ได้เนื่องจากไม่เป็น Dev ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ ไม่มีความรู้ด้านการเขียน Coding

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ส่งต่อให้หน่วยงานรัฐนำไปใช้ในการรวมศูนย์ด้านข้อมูลในการสื่อสารกับประชาชน โดยหน่วยงานที่น่าจะรับผิดชอบโดยตรงน่าจะเป็นสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันมีเพียงสายด่วนศูนย์บริการภาครัฐ GCC1111 ให้บริการของมูลของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด มองการพัฒนา โดยเริ่มต้นจากพัฒนา Chat bot > API > Portal >Platform

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ij0tCfBF9L2Lq_hB_5UEhFu5GfvTaPze

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AUyouPknzHuZuK5jnCir-pSUo9XGejD1

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

Our project don't provide only information but will give equality to everyone. โครงการของเราไม่เพียงเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร แต่เป็นการให้ความเท่าเทียมสำหรับคนทุกคน.

Share this project: