#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

เกิดจากการเล็งเห็นว่า ในวิกฤต COVID-19 ประเทศไทย มีข้อดีที่มีบุคคลากรทางการแพทย์ที่เก่งเป็นระดับโลก แต่ในทางเดียวกัน ก็มีข้อเสียคือ มีจำนวนบุคคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่เป็นปัญหามายาวนาน จึงเกิดเป็นไอเดียที่ต้องการนำความรู้ที่แพทย์มีมาใส่ในเทคโนโลยี ที่สามารถวิเคราะห์โรค ได้อย่างไม่จำกัด และ ใช้เมื่อไหร่ก็ได้

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

หนึ่งในปัญหาของระบบสาธารณสุขไทย คือมีจำนวนแพทย์ต่อประชากรอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลก จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2561 พบว่า ตัวเลขจำนวนแพทย์ต่อประชากรของไทยอยู่ที่ 1:1250 คนตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ทำให้แพทย์กว่าร้อยละ 60 มีชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์มากกว่า 80 ชั่วโมง และมีมากถึง ร้อยละ 30 ที่มีชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์มากกว่า 100 ชั่วโมง

หนึ่งในต้นตอของปัญหา เกิดจากการเข้าพบแพทย์โดยไม่จำเป็น โดยข้อมูลจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบว่ากว่าร้อยละ 60 ของคนไข้ที่เข้ามาพบแพทย์ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าใช้บริการ อย่างไรก็ดีประชากรไทย ขาดความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุขมากกว่าร้อยละ 98 ทำให้ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นได้

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

แอพพลิเคชั่น ช่วยวินิจฉัย, คัดกรอง และให้คำแนะนำผู้ป่วย (AGNOS) มีเป้าหมายที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์อาการป่วย และ ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล เพื่อ วิเคราะห์โรคเบื้องต้น, คัดกรอง และ ให้คำแนะนำผู้ป่วย หากพบความน่าจะเป็นที่จะเป็นโรคที่ดูแลตัวเองที่บ้านได้ จะให้คำแนะนำในการดูแลที่เหมาะสม รวมถึง ยาสามัญประจำบ้านที่สามารถใช้รักษาตามอาการได้ ในกรณีที่พบโรคที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จะให้คำแนะนำเพื่อทำการพบแพทย์ที่เหมาะสมกับอาการของโรค

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

การสร้างผลงานชิ้นนี้ เกิดมาจาดความร่วมมือระหว่าง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้ทางการแพทย์ เป็นพื้นฐานของโปรแกรม และ ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ ในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อต่อยอดการวิเคราะห์ให้แม่นยำและหลากหลายมากขึ้น

เทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ ใช้เป็น ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (Advanced AI) ที่วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรค จากอาการ และ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งยังสามารถ ซักประวัติเพิ่มเติมได้เองโดย AI เทคโนโลยีเช่นนี้สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาในระบบ อย่างไรก็ดี การพัฒนาต้องใช้ผู้ชำนาญการ หลากหลายแขนง

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

หลังจากผลงานนี้ได้ออกสู่ตลาด สามารถวัดความสำเร็จได้จาก 1) ระบบอัลกอริทึมที่ทำให้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์โรคได้แม่นยำมากกว่า 70% 2) ลดจำนวนเคสโรคที่เข้าพบแพทย์โดยไม่จำเป็น 3) สามารถใช้ข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในเชิงวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมโรคได้

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

การทำให้ระบบแม่นยำถึงเป้าหมายที่ต้องการนั้น ต้องอาศัยข้อมูล(data) เพื่อให้ระบบนั้นเรียนธู้ แต่การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของไทยที่ผ่านมานั้น มีการจัดเก็บที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้าง AI และ มีความคลาดเคลื่อนสูง

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ มี Product roadmap และ business model โดยการ เชื่อมต่อกับ partner ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล บริษัทประกัน ร้านขายยา และ หน่วยงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น โดย ในขั้นต้นจะพัฒนาระบบ telehealth ให้สามารถพูดคุยกับแพทย์ได้เมื่อต้องการ

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่มีการนำไปใช้งานจริงแล้ว (market ready)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/file/d/1KPU3WGe1QfXdli0NNlWvhEYoR-zWSCwM/view?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://bit.ly/agnoshealth

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ทีมงานน่ารักมากเลย​ โดยเฉพาะเจ้าแม่งาน:) ขอให้จัดแบบนี้บ่อยๆนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิดนะคะ

Share this project: