#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

อยากสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิต โดยการลดและหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดบุคคลที่มีความเสี่ยง

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

1.ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 2.ลดภาระและความเสี่ยงสู่บุคลากรทางการแพทย์

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

นำ Smartphone ที่มีใช้อยู่ทั่วไปมาช่วยในการแก้ปัญหา

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ใช้ program มาช่วยในการเขียน Application ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานอุณหภูมิร่างกายปกติ 37 องศาเซนเซียส ถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่าค่ามาตรฐานก็มีการแจ้งเตือน รวมถึงมีการใน Function ใน Smartphone มาช่วย เช่น Bluetooth

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

ถ้าผลงานสำเร็จ 1. สามารถประเมินอุณหภูมิร่างกายเบื่องต้น 2. ลดการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่รู้ตัว 3. ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ต้องใช้เวลาในการเขียนโปรแกรม และทดลองใช้โปรแกรม

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

พัฒนาในด้านการติดตาม timeline ของบุคคลในช่วง 7-14 วัน โดยใช้ Function location หรือ Gps เชื่อมโยงกับโปรแกรม

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://www.youtube.com/watch?v=BlbQ-9nBGko

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ในการพัฒนา Application อาจต้องใช้ระยะเวลา

Share this project: