#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

การเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้เผชิญปัญหาทางการเงิน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยความช่วยเหลือของเรา ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ปัจจุบัน และ ต้องการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุน ผ่านการจำนำ หรือ ขายฝากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย โปร่งใส และ เป็นธรรม

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ปัจจุบัน และ ต้องการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุน ผ่านการจำนำ หรือ ขายฝาก ไม่ได้รับราคาที่คุ้มค่า เป็นธรรม หรือสมเหตุสมผลเท่าที่ควร

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

Brokerage(Auction)Platform ที่อำนวยความสะดวกในการ settle deal ในราคา และ ค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม โดยการสร้าง ecosystem ที่เป็นที่ไว้วางใจสำหรับ stakeholders เผื่อช่วยให้ผู้รับจำนวน หรือ ผู้รับซื้อ เข้าถึงผู้ต้องการจำนำ หรือ ขายฝาก ได้ในวงกว้างขึ้น และ ทำให้ผู้ต้องการจำนำ หรือ ผู้ต้องการขายฝาก เข้าถึงราคาที่เป็นมาตรฐาน ตามกลไกตลาด

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ระดมความคิด และ ประชุกต์ใช้หลักการ design thinking โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอน define -> Ideate เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนสร้าง prototype

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

จำนวนผู้เดือดร้อนที่สามารถเข้าถึงเงินทุน และ sustainability ของ platform

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ทำให้สอดคล้อง

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

Phase 1 พัฒนา platform ให้รองรับสินค้าที่สามารถหาราคาตลาดได้ง่ายก่อน>>เริ่มจากกลุ่มผู้รับจำนำ หรือ ขายฝากที่ทำธุรกิจนี้อยู่แล้วก่อน>>รับสมัคร partner>>รับสมัครผู้ใช้>>เริ่มให้บริการในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน (ตามความสนใจของ stakeholder ในข้อ 2,3, และ 4) ////Phase 2 พัฒนา platform ให้รองรับสินค้าที่หลายกหลายขึ้น>>ขยายพื้นที่บริการให้กว้างขึ้นตามความพร้อมของผู้รับจำนำ หรือ ขายฝากที่ทำธุรกิจนี้อยู่แล้ว, partner, ผู้ใช้บริการ)>>พัฒนา platform ให้ทำกิจกรรมที่ต้องการความโปร่งใส และ เป็นธรรมเพิ่มขึ้น เช่น การบริหารสินทรัพย์ภายหลังจากการรับจำนวน หรือ ขายฝาก ****โดยมีแผนที่จะดำเนินการต่อในระยะยาว หลังจาก SEED Fund หมดลง คือ 1.เข้า pitching ในเวทีอื่นๆต่อ เพื่อหา seed fund เพิ่ม รวมถึง incubator เพื่อเพิ่มศักยภาพ 2.ขยาย และ สร้าง ecosystem ที่มั่นคง และ เป็นธรรมกับ stakeholders

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://docs.google.com/presentation/d/14-_THBnGCQK4fFUGZsnShOoOATUKf8uajM4VxGnYCa8/edit?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ยินดีที่ได้เข้าร่วมและส่งผลงานแข่งขันกับทางโครงการ Hackathon Thailand นะคะ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อจุดหมายปลายทางเดียวกัน แพรประทับใจมากๆเลยค่ะ ....เสนอแนะเพิ่มเติม:หากในภายภาคหน้ามีการจัดโครงการขึ้นอยากให้มีคู่มือแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ Remo หรือ แอพฯDiscordค่ะ

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

  • jakkrapan phongsai

    ยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นนะครับ เราอยากทำให้มันเกิดขึ้น ดังนั้นทุกความเห็นจึงมีคุณค่าครับ