#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

แรงบันดาลใจในการสร้าง CO-THAI เกิดจากปัญหาที่เราเห็นในปัจจุบันในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส-19 เช่น การเข้าใจข้อมูลที่สื่อสารผิดพลาด และนอกจากนั้นเรายังออกแบบแนวทางให้กับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย เช่น การเข้ามาของวัคซีนโคโรนาไวรัส-19

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

1.แก้ปัญหาการสื่อสารที่ไม่เข้าถึงคนเฉพาะกลุ่ม และทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายในประชาชนทั่วไป 2.แก้ปัญหาการจัดการวัคซีนในอนาคตที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทย 3.แก้ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมกันระหว่างรัฐบาล และประชาชน ในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาในปัจจุบัน

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

CO-THAI ที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 1.CO-THINKING : พื้นที่สำหรับการนำเสนอนโยบาย ปัญหา หรือผลกระทบจากประชาชน 2.CO-INFORMATION : ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสถานการณ์ COVID-19 3.CO-VACCINE : ระบบประเมินความเสี่ยงในการเข้ารับวัคซีนเฉพาะบุคคล

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

Policy Design Canvas

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Both มีองค์ประกอบทั้งคู่

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

แนวคิดนี้เป็นแค่แนวคิดระดับไอเดียเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้จริง จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น

Share this project: