#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

อยากเห็นประเทศไทยที่ พัฒณาทางด้าน เทคโนโลยี จนสามารถเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อยากให้มนุษยชาติสามารถต่อต้านไวรัสใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ ให้ผู้บริสุทย์ตายน้อยลง

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ใช้เวลานานเกินกว่าผู้ป่วยจะรู้ผล ว่าตนติดหรือไม่ติด (นานสุด 1 อาทิตย์)

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

X-Ray สามารถใช้ในการหา ว่าใครติดโควิดหรือไม่ติดได้ Image Processing ในการเอาแค่ เนื้อเยื่อของปอดออกมมาโดยใช้ Euler Max Min + Image Processing Convolutional Neural Network สมองเทียมในการแยกว่าใครเป็นไม่เป็นจากภาพ X-Ray accuracy 90% สามารถตรวจและรู้ผลได้เลยใน 1-2 นาที

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

เขียนโปรแกรมใช้ Python

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

สามารถหาผู้ป่วยได้และทำให้การหาทั่วถึงขึ้น

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ต้องการ data เพิ่มเล็กน้อย

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ต้องเขียน User Interface เพิ่ม สามารถนำไปใช้หา tuberculosis/cancer หรือ โรคอื่นๆ ในปอดได้

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/file/d/1ajtplp75fWRta_yx9P3ecQcl4JQNlJqT/view?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

2 นาทีพอได้ ถ้าเขียนโปรแกรมเสร็จครับ 555555555 Piyaruj Chaisuk ต้นคิดการ apply กับเขียนครับ 100% ของงานครับ ครับ ทำ 2 อ้ั้นครับ ขอโทษครับ ขอบคุณครับ

Share this project: