#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

จากการแพร่ระบาดของโควิด19ขั้นรุนแรงที่มีผลกระทบต่อนานาประเทศการพัฒนาFace shield FAA ก็เพื่อที่จะลดจำนวนการแพร่ระบาดของเชื้อและป้องกันการติดเชื้อจากผู้ต้องสงสัยให้กับคณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนก็สามารถที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ขาดแคลน และเพิ่มประสิทธฺภาพในการป้องกันการติดเชื้อ

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

  1. ปัญหาของอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อให้กับแพทย์และผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ขาดแคลน และไม่ได้คุณภาพส่งผลให้มีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเกิดจากการปกปิดข้อมูลของผู้ต้องสงสัยเอง ดังนั้นหากบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีอุปกรณ์สำหรับป้องกันที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเพียงพอก็สามารถก่อให้เกิดการแพร่เชื้อ ในคณะบุคลากรทางการแพทย์ได้
  2. ปัญหาการได้ยินไม่ชัดเจนจากการพูดสื่อสารขณะสวมใส่ mask และ face shield บางครั้งผู้ฟังไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือจับใจความของผู้พูดได้ ยิ่งต้องเอียงหน้าเข้าใกล้กัน
  3. ปัญหาการทำความสะอาดหลังใช้งาน หากไม่รัดคุม อาจทำให้เกิดความเสียงต่อการแพร่กระจายเชื้อ หรือสัมผัสกับเชื้อได้

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

แนวคิดการแก้ไขปัญหานี้คือ การพัฒนานา Face shield ที่มีระบบทำความสะอาดตัวเอง มีระบบไมโครโฟนและลำโพงในตัวเพื่อการสื่อสาร และมีระดับกรองอากาศและเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนา face shield FFA แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

-ออกแบบและสร้างชิ้นงาน -พัฒนาชิ้นงานและระบบให้เหมาะสมทดสอบประสิทธิภาพ -ทดลองใช้งาน สอบถามผู้ทดลองใช้ -แก้ไข เพิ่มเติม option ที่จำเป็นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

-บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ มีประสิทธิภาพสูง มีฟังก์ชั่นการทำงานครบ สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปัญหาขยะติดเชื้อ -ลดการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 -ลดความเสี่ยงติดเชื้อจากผู้ต้องสงสัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

-ปัญหางบประมาณในการผลิต -วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

-จัดหาทุนเพื่อผลิตและจำหน่าย จดสิทธิบัตร -ทดสอบแก้ไขสร้าง Version ใหม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Hardware เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เรื่องจักร เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

การจัดการกิจกกรรมในขณะที่มีวิกฤตในรูปแบบออนไลน์ดีมาก

Share this project: