แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

การเห็นความเดือนร้อนของผู้ปกครองนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่ตกงาน โดนเลิกจ้าง ไม่มีรายได้ ทำให้ประสบกับปัญหาด้านการเงินเพื่อนำมาซื้ออาหารรับประทานภายในครอบครัว

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

สถานการณ์การถูกเลิกจ้างงาน การว่างงาน และการถูกกักตัวให้อยู่ภายในที่พักอาศัยทำให้คนและครอบครัวจำนวนมากไม่สามารถหาอาหารมารับประทานได้อย่างเพียงพอเพราะขาดรายได้หรือไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวให้มีอาหารและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

Garden Express จะเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการปลูกผัก ซึ่งสามารถรับประทานได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 3 วัน

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

สร้าง Application “GardenEx” โดยคำนึงถึง funtion ซึ่งอำนวยความสะดวกด้านการปลูกผักและใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสอน แจกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์และเมล็ดพันธ์ูผัก

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

จำนวนตัวเลขผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ระยะเวลาในการคิดโครงการมีจำกัด

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ถ่ายทอด Model แนวความคิดนี้ให้กับกลุ่มอื่นๆ หรือผู้ที่สนใจ

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

http://c-garden-express.hostfree.pw/?fbclid=IwAR1fUcvMuFwgqb5xEr6M8JfDO1G-kZVgfuAKXq6CbmulNHLP0VJurMEzTQ4

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ขอบคุณทีมงานที่จัดกิจกรรมดีๆ ที่ทำให้พวกเราได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดนี้ครับ

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

  • Krisada Vivek

    Feel free to contact me if you want to make this app become production

  • Mr.Parunyu Na Lampoon

    เป็นโครงการที่ดีมาก เหมาะกับสถานการณ์โควิดที่ประชาชนต้องพึงตนเอง โดยการปลูกผักไว้บริโภคเอง👍👍👍