#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ส่งเสริมให้คนไทยที่ประสบวิกฤต Covid-19 สามารถเพิ่มทักษะสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ลดช่องว่างของการเข้าถึงเทคโนโยลีในการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับ คนไทยที่ประสบวิกฤต Covid-19

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

ส่งเสริมให้คนไทยที่ประสบวิกฤต Covid-19 เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ด้วยเงินลงทุน 0 บาท

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายใช้เทคโนโลยีของ Google Inc. ที่สามารถเข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย มาสร้างเริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

ต่อยอดนำกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของ "โครงการธุรกิจไทย GOONLINE"

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโยลีในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ของคนไทยที่ประสบวิกฤต Covid-19 มีน้อย

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ส่งเสริมให้คนไทยที่ประสบวิกฤต Covid-19 สามารถเพิ่มทักษะสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ และเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ ให้ครอบคลุมไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่มีการนำไปใช้งานจริงแล้ว (market ready)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://docs.google.com/presentation/d/18nLCcXy2_s8tn6mMuaO9jWuV60yvtoG-aLBO2NikWGI/edit?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

้้http://www.ecommerce.or.th/gooyim

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

thank you so much.

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

 • thongchai suwansiri

  มาโหวตให้อีกรอบจ้า...

 • thongchai sirimongkol

  + 1 มาเชียร์คร้า...บ

 • ประสงค์ กสินธรณ์

  +1 กำลังใจ

 • teeratana sodarat

  ขอบคุณทุกกำลังที่โหวตให้โครงการ "GooYIM" ส่งเสริมให้คนไทยที่ประสบวิกฤต Covid-19 ได้เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ฟรี โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Hack the Crisis Thailand (แฮควิกฤตโควิดไทย) ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 • somsiri narasirikul

  กูยิ้มได้ เราจะผ่านวิกฤติโควิด19 ไปด้วยกันค่ะ