#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

อยากเห็นประเทศไทยที่ พัฒณาทางด้าน เทคโนโลยี จนสามารถเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อยากให้มนุษยชาติสามารถต่อต้านไวรัสใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ ให้ผู้บริสุทย์ตายน้อยลง การแก้ปัญหาจากต้นตอของปัญหา เมื่อปัญหาต้นเหตุหมดไปก็สามารถลดปัญหาอื่นได้ตาม อยากช่วยเหลือทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context):

เวลาในการผลิตยาต้านไวรัสนั้นใช้เวลานานมาด้วยเหตุที่ว่ามี Chemical Combination หลากหลาย ยังมีถึงการต้องผ่านการทดลองอีกมากมาย

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions):

การใช้โปรแกรมที่มี AI ในการช่วยหายารักษาโรคใน 2 แบบ: แบบที่ 1 : หาจากการ ผสมยา (cocktail medicine) โดยผสมยาที่มีอยู่แล้วในคลั่ง โดยหาจาก chemical composition ของตัวไวรัส เพื่อมาช่วยในการต้านไวรัส เช่น ข่าวด้านล่าง แบบที่ 2 : หาจากการใช้กฎของการผลิตยาที่อาจจะมีความคล้ายคึงกับยาต้านหรือยาที่มีประสิทธิภาพ หรือ สร้างขึ้นมาใหม่ตามกฎทาง เคมี และ ชีววิทยาศาสตร์

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?):

ข้อมูลโครงสร้างของยาและสารเคมี (Drug and chemical databases) ที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ หายาต้าน ที่ผ่าน อย. เช่น DRUGBank (https://www.drugbank.ca/),Protein Data Bank (https://www.rcsb.org/) และ PubChem (PubChem)

Molecular Docking การจำลองการจับกันของโมเลกุล เราสามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลรวมกับข้อมูลกการจำลองการจับกันของยาหรือสารเคมีกับโปรตีนใน SAR-CoV-2 เพื่อช่วยในการค้นหายาได้เร็วขึ้น การจำลองโดยใช้กฎเกณตามหลักเคมี

การออกแบบ AI ให้ทำตามกฎการสร้างหรือคิดค้นยาตัวใหม่ตาม Computation Chemistry and Logical Drug Design

การใช้กฎเกณทางเคมี ในการช่วยออกแบบยาใหม่ต่างๆ หรือ หายาที่สามารถ มีความใกล้เคียงที่ผ่าน อย. มาผสมเพื่อช่วยต้านไวรัส จะถูกใช้เป็นหลักของการสร้าง AI (Neural Network)

การสร้างฐานข้อมูลใช้ MySql เหมือนกับ Google และ Facebook มีความสามารถในการ จัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายและมีขนาดที่ใหญ่ ภาษาที่เขียนจะเป็น php, nodejs, เพราะสามารถทำงานกับ html ที่เป็น front end ได้ดี Nosql สามารถให้ระบบมี Real-Time Sync แปลว่าสามารถคำนวนครั้งเดียวก็สามารถจัดเก็บข้อมูลและแชร์ไปให้คนอื่นๆตัวโลกได้

ใช้ภาษา HTML/Javascript/CSS ในการสร้าง UI สามารถออกแบบดีไซน์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพกับการเชื่อมต่อ Databse กับ Model HTML คือภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บ

ใช้ภาษา PYTHON เพราะมี Library สำหรับสร้าง AI, Machine Learning เช่น keras, tensorflow สร้าง Neural Network จาก algorithm/equation โดยให้คะแนนจาก site binding rate (ประสิทธิ ภาพในการต้านไวรัสคำนวนจากกฎทางชีวะภาพกับเคมี)

PYTHON รองรับ Image Processing ซึ่งจะช่วยในการวาดรูปจาก IUPAC ออกมาเป็นรูปทาง Molecular Structure Library: Pillow, OpenCv, etc. สามารถ แปรระหว่าง IUPAC (ชื่อสารเคมีตามกฎสากล) เป็นรูปโครงสร้างทางเคมีได้

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?):

จำนวนผู้ป่วยที่ลดน้อยลงจาก ยาที่ผลิตออกมาจาก คำแนะนำของโปรแกรม การหายไปของ covid-19 ในเวลาที่สั้นขึ้น โลกกลับสู่สภาพวะปกติ

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found):

ต้องการผู้เชี่ยวชาญ ทาง เคมีเพิ่มในเฉิงผลิตยา และ ชีววิทยาในการหายาต้าน เพื่อมาช่วย รองรับ/พิสูจ ตอนนี้ ใช้ ข้อมูลจาก article/publish journey/mentors หากมีคนเหล่านี้มาร่วมทีมเพิ่มจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan):

โปรแกรมนี้สามารถใช้ กับ ไวรัสอื่นๆ เช่น tuberculosis ฯลฯ

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/file/d/1HjyO2dwfqgBhbgJwSBdjQmqlZf2WJO-_/view?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

2 นาที ทำให้ขาด detail ต่างๆ ครับ ไม่สามารถพูดลงลึกได้เลยครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทั้งหมดครับ Piyaruj Chaisuk ต้นคิดครับ 90% ของงาน ครับ ทำ 2 อ้ั้นครับ ขอโทษครับ ขอบคุณครับ

Share this project:

Updates