#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

การฆ่าตัวตายเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและนับเป็นการสูญเสียมูลค่ามหาศาลต่อหนึ่งชีวิตที่จากไป

โดยแนวโน้มจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส รวมไปถึงการเรียนรู้จากอดีต ทำให้เห็นได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของสังคม ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายสูงขึ้น คำอธิบายส่วนหนึ่ง

การฆ่าตัวตายเกิดจากการจัดการและการรับมือกับความเครียดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การต้องเผชิญกับอารมณ์ทางลบ ได้แก่ เศร้า กังวล กลัว โกรธ ในแต่ละวันที่มากกว่าระดับที่ใช้ชีวิตอยู่ประจำ ทำให้ส่งผลให้เกิดปัญหาทางจิตใจ ในระยะยาวคือการเจ็บป่วยทางสุขภาพจิต และจบที่มุมมองทางลบที่ทำให้สิ้นหวัง ทำให้ทางออกหนึ่งที่ใช้รับมือ คือ การฆ่าตัวตาย

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า “ระดับความเครียด” มีความสัมพันธ์แปรผันตรงกับภาวะซึมเศร้า และส่งผลต่อความคิดต้องการฆ่าตัวตาย โดย “การเยียวยาทางสังคม” เช่น การมีคนรับฟัง การพบว่ามีคนที่เผชิญเรื่องเดียวกับเรา หรืออย่างน้อยมีคนที่รับรู้และสังเกตเห็น ช่วยลดระดับความเครียดลงได้ และเป็นปัจจัยป้องกัน (Protective factor) ที่ทำให้ปัญหาสุขภาพจิตทุเลาลงได้

และเนื่องจากหลายๆแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นยังสามารถเข้าถึงได้ยาก อันเนื่องจากการนัดหมายที่ต้องใช้เวลานาน ค่าใช้จ่ายที่สูง หรือทรัพยากรบุคคลที่มีจำกัด จึงทำให้หลายคนจำเป็นที่จะต้องเก็บความรู้สึกเครียดและเปล่าเปลี่ยวไว้สะสมมากขึ้น จนตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

เราต้องการทำให้มนุษย์ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในตัวเองมากขึ้น และไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ยังมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราเสมอ เพียงแต่มันยังไม่มีพื้นที่ที่ทำให้เขาได้มาเจอกัน

เราจึงเป็นสะพานที่จะมาเชื่อมต่อคนสองกลุ่มนี้เข้าด้วยกัน โดยที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นสามารถที่จะพูดคุยและระบายความรู้สึกกับใครบางคนที่มีความเข้าใจในระดับใกล้กัน เพื่อเป็นการเยียวยาทางจิตใจให้รู้สึกดีขึ้นในเบื้องต้น

และในทางเดียวกัน สังคมเราต่างมีคนที่อยากที่จะช่วยเหลือสังคมอีกมาก แต่เนื่องจากการถูกกักกันให้ไม่สามารถเดินทางไปพบเจอผู้คนได้ แพลตฟอร์มเราจึงเป็นพื้นที่ที่จะทำให้คนเหล่านั้นได้มีหนทางที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้

Kind เครียด: คลายเครียด - พื้นที่แลกเปลี่ยนความห่วงใย ให้ความเครียดได้บรรเทา

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ทางทีมมีผู้มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยาปรึกษาซึ่งได้นำเอาประสบการณ์มาสร้างเป็นคำถามผ่านทาง Chatbot ผ่าน DialogFlow และ Assessment Form เบื้องต้น เพื่อนำไปจัด Session การรับฟังร่วมกับ Volunteer ที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกันผ่านการฝึกฝนการรับฟัง โดยทีมของเราให้ความสำคัญกับการวัดผลและปรับปรุงการให้การรับฟัง ซึ่งจะมีการนำเอาการวัดโทนเสียงและเลือกสีจากอารมณ์มาเพื่อเข้าใจผู้มาปรึกษามากขึ้น

ซึ่งการลงสนามจริง ทำให้เราได้พิสูจน์สมมติฐานของ Product ทั้งในแง่ว่า ปัญหามีอยู่จริงไหม ในกลุ่มคนหาเช้ากินค่ำ Platform ของเราแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ Platform จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ดีแค่ไหน

จากการลงสนามจริงเพื่อไปทดสอบและการสัมภาษณ์ พบว่ามีคนเครียดที่มีปัญหาจริง ไม่ว่าจะเป็นรายได้ลด ลูกค้าหาย ซึ่งการที่มีใครซักคนรับฟังเค้า ทำให้เค้ารู้สึกดีและมีกำลังใจในการสู้ต่อไป

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

กลุ่มผู้ต้องการได้รับการเยียวยา Client มีพื้นที่ปลอดภัยในการระบายความรู้สึกปวดร้าวที่มีข้างใน พบว่าทุกปัญหามีทางออก และยังมีคนหมู่มากที่พร้อมจะช่วยเหลือ เรียนรู้ว่าการถูกรับฟังมันทำให้เรารู้สึกดีเพียงใด และเรียนรู้ว่าเราจะสามารถช่วยคนอื่นผ่านการรับฟังได้อย่างไรบ้างเช่นกัน (Pay it forward)

กลุ่มผู้ที่มาเป็นอาสาสมัคร Volunteer ตอบสนองความต้องการที่อยากช่วยเหลือสังคม แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีทักษะความสามารถอะไรบ้าง เพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองที่พบว่าเราต่างสามารถช่วยเหลือใครบางคนได้เสมอ ฝึกทักษะการรับฟังอันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม

กลุ่มคนสายผู้บริหาร Professional มีพื้นที่ให้สามารถใช้ทักษะที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์มากขึ้น เข้าถึงกลุ่มคนที่เหมาะกับความถนัดตนเองได้มากขึ้น

กลุ่มคนสายผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ Enterprise พนักงานมีความสุขกับบรรยากาศมากขึ้น อันจะทำให้ผลลัทธ์จากการทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ช่องทางการใช้งานออนไลน์ของผู้ใช้งานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การทำความเข้าใจชุดภาษาในการสร้าง Chatbot ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในตัวผู้ใช้งานที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาสาสมัครให้มีคุณภาพที่เหมาะสม การสร้างตัวชี้วัดที่สามารถคัดกรองระดับความเข้มข้นของปัญหาได้อย่างแม่นยำ การสร้างประสบการณ์ที่มีต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับความสุขจากการใช้งานแอพพลิเคชั่น

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ธันวาคม สิงหาคม 2563 ระยะที่ 1 (เมษายน) : บริการฟรี - ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย - สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ - ทดสอบ และรับข้อคิดเห็นต่างๆ - พัฒนาแอพพลิเคชั่น

ระยะที่ 2 (สิงหาคม) : ดำเนินธุรกิจ - ขยายผลสู่การบริการกับผู้เชี่ยวชาญ - เพิ่มระบบ “การบริจาค” และ “การ์ดของขวัญ” - สร้างพันธมิตรร่วมกันกับผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 3 (ธันวาคม) :​ ขยายผลวงกว้าง - กิจกรรมเชิงปฏิบัติการออฟไลน์ - กิจกรรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/open?id=1n1p6B8h2QpujcVeP0eIejpUPSUAgfM73

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://line.me/R/ti/p/%40167rjvhm

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

อยากขอบคุณทีมงานทุกคนที่ตั้งใจในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมา รวมถึงการสนับสนุนผู้สมัครทุกคนในหลายๆมิติ ขอเป็นกำลังใจส่งให้ทีมงานด้วยนะ :-)

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

 • Kan Kunnawat

  น่าสนใจมากก

 • tita Leelathipkul

  This project is a great solution for current situation. I LOVE IT!!!!

 • Poonyisa Jaroongkiratiwong

  ปัญหาซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่มักถูกมองข้าม ชอบค่ะ เป็นกำลังใจให้

 • Siriporn Lertsopaporn

  ต้องติดตามกันต่อไป^^

 • Naruemon Tipruk

  น่าสนใจมาก ช่วยลดความเครียดได้