#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ได้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารของทางภาครัฐที่ขาดความชัดเจน และข่าวปลอมจำนวนมากที่เกิดขึ้นในช่วงนี้พร้อมกับขาดความพร้อมในด้านหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันโรค ทำให้เกิดความสับสนและกังวลตามมา จึงอยากที่จะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรจุดกับผู้ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันและที่กำลังจะเกิด (์NEW normal)

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ความสับสันความกังวลที่เกิดขึ้นของประชาชนเพราะรัฐบาลสื่อสารไม่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลของมาตราการ พรก.ฉุกเฉินและเรื่องของหน้ากากอนามัย วิธีป้อกันโรค

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถประยุต์ใช้ได้ทันที

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

สร้างโดยผ่าน line chatbot

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

USER ที่ใช้งาน

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ความยากในการออกแบบ UX ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และการนำข้อมูลของทางภาครัฐมาแปลงเป็น infrogrphic เพื่อให้เข้าใจง่าย

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

จะมีการ partnership กับหน่วยงานรัฐเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และมีความถูกต้องรวมถึงสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิดได้

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://lin.ee/4Ch4ZauJs

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

น่าจะมีหลายคนที่ยังไม่คุ้นชิน กับหัวข้ออาจจะยังใหม่เลยทำให้เกิดความสับสนนิดหน่อยในการให้คำแนะนำและการ hack

Share this project: