#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

We want to help local businesses to survive and continue to make sales during the pandemic

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

Some local businesses (restaurants) are unable to make sales due to lack of access to online delivery platforms. Customers face high delivery costs by ordering food from online delivery platforms which take in commission fee from restaurants.

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

We came up with a platform which will allow local businesses to have access to free training about how they could improve their products (quality, hygiene, packaging), and are able to sell their improved products on our platform. We are non-profit, so we do not take in commission fees from sales (we use other ways to gain revenue); therefore, customers benefit from cheaper, good quality food products. We also have a donation function where customers can donate vouchers (used purchase food on our app) to those who are in need and have registered and been verified for vouchers (eg. unemployed person).

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

mobile application

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

Value of voucher donations, sales made by local businesses through our application.

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

  1. We are inexperienced in coding, so creating our own application can be challenging
  2. We are unsure if our ways of generating revenue would be efficient or not ## #แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan) เมื่อเราได้รับรายได้ตามเป้าหมาย เรามีเเผนที่จะจ้างคนรับส่งอาหาร full time เพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้กว้างขึ้น เปิดให้หลายๆองค์กรสามารถลงโฆษณาได้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหา revenue และขยายพื้นที่บริการของเราไปที่จังหวัดต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้อีกหลายกลุ่มได้ใช้งาน

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

The awareness of good events like these should be more widely spread in our community in order to gain more participants, which will potentially result in more ideas.

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!