#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

สืบเนื่องมาจากช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid19 ทำให้โรงพยาบาลหลายๆแห่งเปลี่ยนนโยบายในการจ่ายยาด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ป่วยหลายๆ คนรวมทั้งคุณยายของฉันไม่สามารถไปรับยาโรคประจำตัวจากที่โรงพยาบาลได้ด้วยตัวเองทำให้คุณยายไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง รวมทั้งข้อควรระวังในการใช้ยาต่าง ๆ ได้ ดังนั้นคุณยายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาคนรอบตัว แหละแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจไม่น่าเชื่อถือ

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ต้องการแก้ปัญหาการได้รับข้อมูลยาที่ไม่ครบถ้วนและขาดข้อควรระวังในการใช้ยาอย่างถูกต้อง

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

สร้างแอปพลิเคชันที่สามารถให้ข้อมูลวิธีการใช้ยานั้นๆในรูปแบบเสียงข้อความภาษาไทย

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

สร้าง demo แอปพลิเคชันด้วย React native framework บน platform iOS โดยใช้เครื่องมือหลักทั้งหมด 3 อย่างได้แก่ 1. Firebase Ml kit text recognition เพื่อใช้ตรวจจับข้อความตัวอักษรบนฉลากยา 2. Web scraper เป็นการดึงข้อมูลวิธีการใช้ยามาจากเว็บไซต์ ya and you 3. Vaja API software เป็นการแปลงข้อความตัวอักษรให้เป็นข้อความเสียงภาษาไทย

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่จะได้รับข้อมูลวิธีการใช้ยา และข้อควรระวังในการใช้ยาที่ถูกต้องจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ
 2. ยอดจำนวนของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
 3. ยอดจำนวน active user
 4. ยอดจำนวน premium user

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ปัญหาของ demo พัฒนาแอปพลิเคชัน ณ ขณะนี้ 1. แอปไม่สามารถตรวจจับชื่อทางการค้าของยาได้ 2. แอปพลิเคชันไม่สามารถแยกระหว่างยาเม็ดกับยาน้ำได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการ trend ให้กับโมเดล 3. Vaja API อ่านตัวอักษรย่อเช่น ชม. วาจาอ่านเป็น ชอ-มอ 4. ประสิทธิการทำงานของแอปพลิเคชันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตัวกล้องบนโทรศัพท์มือถือ 5. ข้อจำกัดในการเรียกใช้งาน Vaja API software และ Firebase Ml kit text recognition เนื่องจากมีการจำกัดจำนวน call ต่อเดือนเพราะขณะนี้ใช้แบบ Free service ดังนั้นถ้าต้องการขยายจำนวนผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันจึงจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

 1. พัฒนาให้แอปพลิเคชันสามารถอ่านชื่อยาทางการค้าและให้ข้อมูลวิธีใช้ที่ถูกต้องได้
 2. พัฒนาให้แอปพลิเคชันสามารถให้ข้อมูลวิธีการใช้ยาของยาในรูปแบบเม็ดและแบบน้ำได้ถูกต้อง
 3. เพิ่ม key feature ให้สำหรับ premium user ให้สามารถปรึกษาหมอและเภสัชกรแบบออนไลน์ได้
 4. เพิ่ม key feature ในการ tracking เวลาการกินยา

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/open?id=1tpysRDqll_JElX06vch88tZr4aNOWR0S

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://github.com/sakonwantarn/MedOCR-V2

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ขอทีมปรึกษาหลังจากได้รับ seed fund ในเรื่อง business และการทำ Marketing

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

 • Krisada Vivek

  Would you like to change to Flutter -> feel free to contact me