#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

กลุ่มของเรามองว่า ปัญหาขยะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID19 แต่เป็นปัญหาที่มีมานานและมีโอกาสสูงที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บวกกับความสนใจในปริมาณการใช้ food delivery service ที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่กลายเป็นสาเหตุหลักของปัญหาขยะในช่วงนี้

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ปริมาณขยะพลาสติกสะสม ที่เพิ่มขึ้นจากการสั่ง food delivery ซึ่งมีปริมาณมากขึ้นถึง 15% ภายในระยะเวลา 2 เดือน เกิดเป็นขยะสะสมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงถึง 3 แสนตันจากปี 2562

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

ปัญหาขยะในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID19 เกิดจาก 2 แหล่งกำเนิดที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ขยะทางการแพทย์และขยะจากการสั่งอาหาร delivery กลุ่มของเรามีความเห็นว่า ขยะทางการแพทย์ต้องการการกำจัดอย่างถูกสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงทำให้ยากต่อการกำจัดและควบคุม ในขณะที่ขยะจากภาชนะใส่อาหารที่มาจากการใช้ food delivery service สามารถควบคุมได้มากกว่า แต่การลดปริมาณการใช้กล่องพลาสติกในการใส่อาหารนั้นเป็นไปได้ยากที่จะทำให้สำเร็จในช่วงเวลาสั้นๆ รวมถึงต้องมีงบประมาณที่มากพอในการเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นๆ หรือถ้าใช้ภาชนะส่วนตัวทดแทน ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดโรคและไม่สะดวกสบาย

กลุ่มของเราจึงคิดว่าว่า ปัญหาขยะพลาสติกจากการสั่งอาหาร delivery สามารถแก้ไขได้โดยการแยกพลาสติกตั้งแต่ต้นทางหลังการใช้งาน เพื่อลดเวลาในการแยกขยะที่ปลายทาง ทำให้สามารถนำขยะเหล่านี้ไป recycle หรือทำลายอย่างถูกวิธีได้รวดเร็วขี้น ส่งผลให้มีขยะสะสมในปริมาณที่ลดลง MODERN SA-LENG จะเป็น platform ที่ช่วยส่งต่อขยะพลาสติกที่แยกแล้วจากแต่ละครัวเรือน ไปยังโรงงานได้ภายในเวลาที่สั้นลง

ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานสั่งอาหารผ่าน application ต่างๆ ข้อมูลจะถูกส่งต่อและบันทึกไว้ใน MODERN SA-LENG อัตโนมัติเพื่อคำนวณปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น เมื่อผู้ใช้งานสั่งอาหารครบ 15 ครั้ง จะมีการแจ้งเตือนใน MODERN SA-LENG ว่าปริมาณขยะมากพอที่จะเรียกผู้ขนส่งขยะมารับไปได้ โดยที่ผู้ใช้งานต้องเทเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนส่งต่อ แต่หากผู้ใช้งานต้องการกำจัดขยะถี่กว่านั้นก็สามารถกดเรียกผู้ขนส่งขยะผ่านแอพพลิเคชั่น หากมีจำนวนผู้เรียกใช้บริการในบริเวณใกล้เคียงครบ 10 คน ผู้ขนส่งขยะก็จะเดินทางไปรับขยะในแต่ละบ้านที่เรียกใช้บริการ การใช้งานแอพพลิเคชันมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ระบุปริมาณของขยะที่จะส่งต่อ (น้อย: 5-9ชิ้น, กลาง: 10-14ชิ้น, มาก 15ชิ้นขึ้นไป) 2. ปักหมุดในบริเวณที่จะไปให้ไปรับ 3. ใส่รายละเอียดหรือข้อมูลอื่นๆไว้ในห้องแชทในแอพพลิเคชัน 4. กดเรียกพนักงานมารับ 5. ส่งต่อขยะไป recycle ขยะที่สามารถส่งต่อได้จะเน้นแค่พลาสติกที่เกิดจากการสั่งอาหาร delivery เท่านั้น ได้แก่ กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดหรือแก้วน้ำพลาสติก เท่านั้น หลังจากขยะส่งถึงมือผู้รับขยะ แอพพลิเคชั่นจะบอกจำนวนขยะที่เราได้ช่วยให้มีการจัดการอย่างถูกวิธี

หลังจากนั้น ผู้รับส่งขยะจะนำขยะไปรวมไว้ที่จุดรวมขยะของบริษัทหรือโรงงานขยะที่เข้าร่วม ซึ่งขยะพลาสติกจะถูกแยกออกมาอย่างชัดเจน หรือจะมีเพียงขยะพลาสติกที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นๆ (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของโรงงานหรือบริษัท) เพื่อให้สามารถนำไปใช้ต่อได้ทันทีโดยที่ไม่ปนกับขยะอื่นๆทำให้ต้องแยกใหม่อีกหนึ่งรอบ ในขั้นตอนสุดท้ายโรงงาน recycle จะมารับขยะจากจุดรวมขยะไปทำความสะอาดและเข้าสู่กระบวนการ recycle และกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น การนำไปแปรรูป หรือการนำไปเผาทำเป็นเชื้อเพลิง

โรงงาน recycle จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณพลาสติกที่แยกออกมาได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับการแยกพลาสติกจากขยะที่อยู่รวมกันเป็นปริมาณมาก (มีโอกาสมากกว่าที่พลาสติกจะตกหล่น) และยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ทำให้ไม่มีขยะสะสมในพื้นที่ ปริมาณมลพิษก็จะลดลง นอกจากนี้จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ว่างงานมาสมัครเป็นผู้รับส่งขยะเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เดือดร้อน ในส่วนของผู้ใช้บริการจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะที่จะมีผลกระทบอย่างมากในระยะยาว โดยจากการสำรวจพบว่า 45% ของกลุ่มตัวอย่างมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก กลุ่มของเราจึงเน้นไปที่ขยะพลาสติกแค่ 3 ชนิดที่ได้กล่าวไป เพื่อลดความยากลำบากในการแยกขยะหลายประเภท

การสั่งอาหาร delivery ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการแพร่ระบาดนี้ และยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากว่าสิ่งนี้จะกลายเป็น new normal สำหรับคนไทยในอนาคตอันใกล้ถึงแม้ว่าจะหมดช่วงการแพร่ระบาดของ COVID19 แล้ว ดังนั้นขยะพลาสติกจะยังคงเพิ่มขึ้น MODERN SA-LENG ถือได้ว่าเป็นทางออกที่ยั่งยืนและเป็นการจัดการกับขยะที่ถูกวิธี เพราะจะสามารถแก้ไขปัญหาขยะสะสมที่เกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

สร้าง MODERN SA-LENG application ด้วย program ต่างๆ และร่วมมือกับโรงงาน recycle รวมถึงบริษัท food delivery (ให้ข้อมูลการสั่งอาหารของลูกค้า) โดยหลังจากที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นต้นแบบสำเร็จ จะเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบต่างๆผ่าน social media เพื่อกระตุ้นให้คนสนใจที่จะมาเข้าร่วม หลังจากนั้นทดลองใช้ระบบแค่ในบางพื้นที่เพื่อทดสอบ application และดูกระแสตอบรับใน phase แรก

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

มีผู้ใช้งาน application เป็นจำนวนมากโดยวัดได้จากยอด download และวัดจากปริมาณขยะที่แยกได้ที่ถูกส่งต่อไป recycle ที่โรงงาน

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ผู้ที่ใช้บริการไม่ได้รับอะไรตอบแทนจากการแยกขยะ ทำให้มีแรงจูงใจน้อยในการเข้าร่วมยกเว้น green costumers และอาจมีความลำบากในการตกลงกับโรงงาน recycle

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

หาผู้สนับสนุนในการให้สิ่งตอบแทนโดยที่ผู้สนับสนุนนั้นยังได้รับผลประโยชน์จาก application เช่น หากได้รับความร่วมมือจากบริษัท food delivery อาจให้สิ่งตอบแทนในรูปแบบของ free meal หรือ ส่วนลดค่าอาหาร และในส่วนของ sponsor จะได้ประโยชน์จากการที่ผู้ใช้งานมีโอกาสกลับไปสั่งอาหารกับบริษัทนั้นๆอีกเพราะคูปองที่ได้รับ นอกจากนี้ยังได้ทำการตลาด รวมไปถึง CSR ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

Program discord ค่อนข้างไม่ stable มีปัญหาเรื่องเสียงทุกครั้งที่เข้าใช้งาน

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!

 • Sorathan Nattapongsapak

  Good ideas and hope to see more feature coming out!

 • วรปรัชญ์ ธัญญะวัน

  ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยครับ

 • Karuntarat Treeyasorasai

  ไอเดียแอพดีมากเลยคะ ช่วยกู้โลก😁 มีพิ่มเติมค๊า -ชอบตรงที่คำนวณให้ว่าสั่งอาหารครบ 15 ครั้ง แล้วจะคำนวนว่ามีขยะกี่ชิ้น ตรงนี้น่าจะมีการคำนวนเงินให้คนใช้แอพฯเลยมั๊ยว่าเค้าจะได้เงินจากการขายขยะกี่บาท หรือได้อะไรจากการขายขยะ เช่น สะสมแต้มแลกรับส่วนลด หรือ ของ หรือ gift voucher -ถ้าในคลิปvdo ทำแบบจำลองสถานการณ์จริง เห็นเป็น step เลยว่าเป็นยังไงบ้าง จะยิ่งดูน่าสนใจมากๆเลยคะ -ถ้ามีต่อยอดไปนอกจากการที่มีโรงงานขยะมาเก็บขยะไปrecycle น่าจะเชื่อมต่อไปกับกลุ่มคนที่ทำ product จากขยะ recycle หรือ กลุ่มคนที่ผลิตผลงานศิลปะจากขยะ recycleด้วย จะได้เห็นว่าการแยกขยะมี value และสร้างสรรค์มากแค่ไหน จะช่วยสร้าง inspiration ให้คนช่วยกันแยกขยะด้วยค๊า😊

 • Kanjana Imsilp

  ไอเดียเจ๋ง