#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

ในปัจจุบันอุปกรณ์ความดันลบที่มีใช้อยู่ในท้องตลาดส่วนมากอยู่ในรูปแบบของห้อง เตียงผู้ป่วย หรือชุดสวมใส่ที่มีขนาดใหญ่ อีททั้งยังมีราคาแพง ทางเราได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และคิดว่า สามารถทำให้อุปกรณ์ความดันลบสามารถเข้าถึงได้ง่ายและราคาถูกลง

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

ปัจจุบันผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสียงจำเป็นที่จะต้องกักตัวอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งและไม่สามารถจะออกไปพบปะกับผู้คนข้างนอกได้ทำให้เราได้เห็นถึงจุดนี้ว่า ถ้าเราสามารถช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ้งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสไปพร้อมๆกัน ก็จะทำให้ระบบต่างๆในสังคมกลับมาทำงานได้ตามปรกติเร็วมากยิ่งขึ้น

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

เราได้ทำการคิดถึงกระบวนการของการป้องกันเชื้อและพบว่า เชื้อไวรัสCovid-19 สามารถแพร่ระบาดทางอากาศผ่านละอองสารคัดหลั่งได้เป็นบริเวณกว้าง ดังนั้นหากเราสามารถลดการกระจายของสารคัดหลั่ง และฆ่าเชื้อไวรัสส่วนนั้นทิ้งไปก็จะลดอัตราการกระจายของเชื้อไวรัสได้ เราจึงได้คิดค้นหน้ากากความดันลบซึ่งจะใช้หลักการเดียวกับห้องความดันลบคือ ป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายออกสู่บริเวณภายนอก เหตุผลที่เราได้คิดค้นหน้ากากนี้ขึ้นมานั้นเนื่องจากหน้ากากที่มีขายอยู่ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูงและเข้าถึงยาก อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมายซึ่งมีน้ำหนักมากและจำกัดการเคลื่อนไหวในบางจุด ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

-คำนวนปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสร้างหน้ากากความดันลบ เช่น ปริมาณอากาศที่เพียงพอในการหายใจ, ขนาดของช่องอากาศ, ประสิทธิภาพของปั้มที่ต้องใช้ ,แรงดันที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น -ตรวจสอบราคาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ตามท้องตลาด -ออกแบบผลงานต้นแบบด้วยโปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

ผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้น และสามารถออกไปทำกิจกรรมยังสถานที่ต่างๆได้

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

-ปัจจัยทางกายภาพหลายด้านทำให้ยากต่อการคำนวนค่าที่ใช้ได้อย่างแม่นยำ -หน้ากากที่หาได้ตามท้องตลาดต้องใช้การดัดแปลงหลายส่วน -อุปกรณ์บางชิ้นอาจหาได้ยากในบางพื้นที่

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

-มีการคำนวนค่าต่างๆให้แม่นยำมากขึ้น -ผลิตตัวต้นแบบและทดสอบประสิทธิภาพของหน้ากาก -พัฒนาชิ้นงานให้มีต้นทุนถูกลง และชิ้นเล็กลงในอนาคต

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Hardware เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เรื่องจักร เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

-จะมีการพัฒนาชิ้นงานให้มีต้นทุนถูกลง และชิ้นเล็กลงในอนาคต

Share this project: