#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

การโพสต์ตั้งคำถามของเจ เค โรว์ลิง ที่ส่งข้อความถึงไลฟ์โค้ชว่า "ถ้าคุณเป็นไลฟ์โค้ช ที่กำลังกล่าวหาผู้คนที่ไม่สามารถหารายได้เสริม หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในช่วงที่กักตัวอยู่บ้าน ว่าเป็นพวกขี้แพ้ คุณควรจะหยุดทำอย่างนั้นได้แล้วนะ มนุษย์แต่ละคนมีอุปสรรคในชีวิตมากมายต้องพบเจอความท้าทายต่าง ๆ ที่คุณไม่รู้ บางครั้งแค่เอาชีวิตรอดในแต่ละวันก็เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมากพอแล้ว"

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

เราได้เห็นหลักฐานหลายอย่างที่สะท้อนว่าการแสดงความเห็นในช่วงเวลาแห่งความเปราะบางนี้สามารถสร้างผลกระทบเชิงลบมากกว่าในช่วงเวลาปกติ แม้ว่าเราจะรู้ตัวและระวังการแสดงออกอยู่โดยตลอด แต่ในบางครั้งการขาดประสบการณ์อาจจะทำให้เราทำร้ายผู้อื่นได้โดยไม่เจตนา โดยเฉพาะในเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ใหม่ มีสิ่งใหม่ที่เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดและไม่มีใครคาดเดาได้แม่นยำว่าการกระทำแต่ละรูปแบบจะส่งผลกระทบอย่างไรได้บ้าง เรามีสื่อที่ให้ข่าวสารมากเพียงพอที่จะทำให้เกิดการรับรู้ แต่การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่รู้และจำได้ เราต้องสร้างความตระหนักรู้ต่อการวางตัวที่เหมาะสมเพื่ออยู่ร่วมกัน ซึ่งการตระหนักรู้นี้ต้องการเงื่อนไขการเรียนรู้มากกว่าการให้ข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

การให้ประสบการณ์ทางตรงถูกจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม เราจึงต้องให้ประสบการทางอ้อม ซึ่งจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทำให้เราสามารถพัฒนา Super Spreader ขึ้นมาได้ โดย Super Spreader เป็นบอร์ดเกมออนไลน์ ที่ลดทอนความยุ่งยากในการพัฒนาเกมเพื่อให้สามารถผลิตได้ทันความต้องการของสังคม โดยคงฟังก์ชันหลักของการเรียนรู้เอาไว้ คือการจำลองการสวมบทบาทและตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่จำลองขึ้น เพื่อให้ประสบการณ์ทางอ้อมต่อผู้เล่น โดยผู้เล่นจะได้เรียนรู้ว่าหากตนเองต้องไปอยู่ในสถานะอื่น ๆ อาชีพอื่น ๆ เราจะมีข้อจำกัดอะไร มีบทบาทหน้าที่อะไร ได้ลองตัดสินใจ และได้เรียนรู้ผลกระทบจากการตัดสินใจของตน เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าสังคมเรานั้นมีผู้คนที่มีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันรวมอยู่ด้วยกัน

Super Spreader ยังคงความเป็นบอร์ดเกมเอาไว้ โดยการผสานกลไกเกมที่เป็นที่นิยมเพื่อทำให้ผู้เล่นเพลิดเพลินระหว่างเล่น ทั้งการโหวต การใช้สกิล การบลัฟ การร่วมมือ ตลอดจนการบริหารทรัพยากกร ซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่น

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

เราใช้กระบวนการ R&D ในการออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนมาร่วมกันลงความเห็นเพื่อออกแบบนวัตกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ ก่อนจะนำไปทดลองใช้กับอาสาสมัคร โดยมีการปรับปรุงหลังการทดลองใช้เรื่อยมา จนกลายเป็น Online BoardGame Super Spreader ในเวอร์ชันปัจจุบัน ซึ่งเราพยายามสร้างสมดุลระหว่างความสนุกสนานในรูปแบบเกมและการสร้างความตระหนักต่อการวางตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมในฐานะสื่อการเรียนรู้

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

เรารู้ดีว่าเกมเป็นเครื่องมือที่อันตราย เพราะผู้เล่นจะเปิดใจที่จะรับรู้มากกว่าการสื่อสารอื่น ๆ เราจึงระมัดระวังในการออกแบบเกมเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยก่อนที่จะเผยแพร่สู่วงกว้าง เราได้นำไปทดสอบขั้นต้นกับครู อาจารย์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเราได้ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำของ Mentor ในโครงการ Hack the Crisis Thailand ซึ่งเราเชื่อว่าจำนวนผู้เล่นจะเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สามารถสะท้อนความสำเร็จของเราได้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่นเป็นผลสำเร็จเชิงคุณภาพซึ่งเราจะทำการศึกษาผลกระทบควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา Super Spreader ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

การพัฒนาบอร์ดเกมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้มีความท้าทายหลายอย่าง ซึ่งเราโชคดีที่มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการออกแบบ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาใหญ่ที่สุดของเราคือการออกแบบประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ให้ทัดเทียมการเล่นบอร์ดเกมจริง ภายใต้งบประมาณการพัฒนาที่จำกัด ซึ่งเราเชื่อว่าเราจะสามารถหาจุดสมดุลของการพัฒนาระบบขึ้นมาได้

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ในด้านการพัฒนาเกมนั้นเรามีบุคลากรและที่ปรึกษาเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาเกมได้ภายใต้ต้นทุนที่จำกัด ในการขยายผลเราจึงมุ่งเป้าไปที่การเผยแพร่เกมผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ Influencer และสร้างพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายผลไปยังระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/file/d/1UM9Dp33j28oveTvQVUiJfEsDXZDeRYDI/view?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://superspreader-4a0b4.web.app/

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

ไฟล์ต้นแบบนั้นยังไม่ใช่ตัวเกมที่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ใช้เกมในเวอร์ชันต้นแบบ อาจจะพบความผิดพลาดทางเทคนิค หรือแสดงผลที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้พัฒนาได้ โดยท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ที่ผู้พัฒนาโดยตรง ทางทีมงานขอน้อมรับคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับ

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!