#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

กลุ่มเราเป็นนักศึกษาไทยที่มาเรียนอยู่ต่างประเทศและได้เห็นปัญหาในการรับข่าวสารและ networking ในต่างประเทศ

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

สถานทูตไทยทั่วโลกไม่มีแหล่งสื่อสารร่วมกันและไม่มีแหล่งสื่อสารร่วมกับสมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(เช่นสมาคมนักเรียนไทยเช่น TSVD (เยอรมนี)) ให้ถึงประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ อีกทั้งยังขาดอีกทั้งยังขาด แพลตฟอร์ม Networking ระหว่างภาครัฐอย่างเช่นกรมการต่างประเทศและสถานทูตไทยต่างๆ,สมาคมไทยในต่างประเทศ,ธุรกิจที่ต้องการบุคลากรไทยจากต่างประเทศ,และคนไทย นักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

สร้าง Platform รวมสำหรับสถานทูตไทยทั่วโลกเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างสถานทูตต่างๆ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาคมนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ซึ้งจะช่วยให้การสื่อสารทั่วโลกที่ดีขึ้นและมีการอัพเดทสถานการตามเวลาจริงเนื่องจากข้อมูลที่ล่าสุดและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลาเหล่านี้(เช่นการเดินทางและช่องทางติดต่อสถานทูตที่เป็นผู้ดูแลเขตที่เราอยู่)

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

สร้าง Prototype ใน InVision Studio

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

คนไทยในต่างประเทศได้รับความสารที่เร็วและถูกต้องยิ่งขึ้นและมีเน็ตเวิร์คของคนไทยในต่างประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

Interface และ function ต่างๆที่ควรใส่เข้าไปใน Platform นี้

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

เพิ่มฟังก์ชันในการติดต่อหาหรือมากขึ้นเช่นฟังก์ชัน Live Chat

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่ทดลองใช้งานได้ (a prototype can be tested)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

https://chat18774.invisionapp.com/prototype/ck9hl7mqn004rr701quf3g1bu/play

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

โปรเจคนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก Hackathon ของประเทศเยอรมัน https://www.youtube.com/watch?v=dwHrwn_AnTg ซึ่งมีไอเดียการผลิตแหล่งข่าวสำหรับคนเยอรมันในต่างประเทศ

Share this project: