#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

วันนึงผมเคยคุยกับคนเก็บขยะ แล้วเค้าก็อาศัยในที่อยู่ชุมชนแออัด คุณป้าบอกกับผมว่า ขยะที่ป้าเก็บสามารถสร้างรายได้ให้กับป๊าได้ อีกทั้งป้าเองก็ลูกหลานที่ต้องดูแล ส่วนขยะ ก็มักจะมาพร้อมกับเศษอาหาร หรืออาหารที่ถูกทิ้งบ้าง ทำให้ผมเกิดความคิดเกี่ยวกับอาหารทที่ถูกทิ้ง ว่ามันสามารถนำไปต่อยอดช่วยคนอื่นได้

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

เนื่องจากช่วงโควิด 19 เป็นช่วงที่ทุกคนประสบปัญหาหลายทาง และด้วยปัญหาโควิดนี้เอง ทำให้ระบบการซื้อจ่าย คนตกงาน หรือ ไม่มีเงินในการใช้จับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจ หยุดชงัก ซึ่งหนึ่งในปัจจัยของการใช้ชีวิตคือ อาหาร และ ด้วยความเหลี่ยมล้ำทางสังคม ทำให้เกิดช่องว่างมากขึ้นไปอีก

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

การสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถ นำอาหารที่กำลังจะเสื่อมสภาพไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ชุมชนแออัด คนไร้บ้าน โดยที่ ร้านอาหารต่างๆ จะได้ การกะรันตรี ความสะอาดสดใหม่ ประหนึ่งเครื่องหมายของร้านอาหาร อีกทั้งยังสามารถ ช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวได้อีกด้วย

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ผลงานชิ้นนี้สามารถสร้างได้จาก การเขียนแอพพลิเคชั่น โดยเราสามารถเริ่มจากการทดลองด้วย โปรแกรม Adobe XD ก่อน

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

เราสามารถวัดผลจากการที่ ร้านอาหารเข้ามามีส่วนร่วมในการทำโครงการนี้ และให้สังคมได้ตระหนักถึง ความเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

การเก็บรวบรวมผู้ที่รับการบริจาคอาหาร -การหา partner ร้านอาหาร หรือ ร้านขายขนมต่างๆ -การสร้างความตระหนักต่อ บุคคล -การหาผู้ขนส่งอาหาร -ความแม่นยำและความถี่ของระบบการขนส่งและการบริจาค

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

-ในอนาคตเราสามารถเป็นธุจกิจที่ให้ความชัดเจนด้านการบริโภคต่อร้านอาหารได้ว่า สดใหม้ สะอาดในทุกๆวัน -mindset ของคนมีการเปลี่ยนไป ในทิศทางของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Software เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ต้องเปิดผ่านเครื่องมือใดๆ

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

เป็นเพียงไอเดียต้องการให้พี่ๆเมนเทอร์ ช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมครับผม

Share this project: