#แรงบันดาลใจคืออะไร (Inspiration)

อยากให้ประชาชนรู้จักการประเมินความเสี่ยงให้ตัวเองได้

#ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (What is the problem and its context)

เนื่องจากเราไม่รู้วิธีการประเมฺรความเสี่ยง เราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเสี่ยงแค่ไหน

#แนวคิดหรือแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา (Your solutions)

Risk Assesment Matrix

#วิธีที่คุณสร้างผลงานชิ้นนี้ (How did you build it?)

ตาราง excel คำนวนคะแนนความเสี่ยงของคนในบ้าน ง่าย ๆ เหมือนทำบัญชี

#ผลสำเร็จที่สามารถวัดได้จากผลงานนี้ (How you measure the results from this project?)

ให้รัฐบาลรับฟัง

#ปัญหาและอุปสรรคที่เจอ (Challenges you've found)

ค่า factor ที่ต้องเหมาะกับประชาชนในประเทศไทย

#แนวทางการพัฒนาต่อ (Development plan)

ให้นำไปใช้ในหมอชนะ

Built With

ระดับการพัฒนาผลงานนี้

แนวคิดหรือไอเดีย (idea or concept)

เป็นผลงานแบบใด (What type of your project?)

Others ไม่ตรงกับทั้งหมด

สำหรับผลงานที่ต้องการขอ Seed Fund โปรดแนบ URLไปยังไฟล์นำเสนอโครงการ (For the project apply for seed fund please submit URL to your pitch decks)

https://drive.google.com/file/d/1w_bstytoJ6UvkV4_6l8vMFZPImW2cwkN/view?usp=sharing

URL ไปยังเว็บไซต์หรือ demo ถ้ามี (URL to website or demo) (optional)

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่อยากบอกให้เราทราบ (Additional comments or information we should know)

no

Share this project:

Updates

Started this project

Leave feedback in the comments!